Všeobecné obchodní podmínky platné od 17.8.2020

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy prodávajícím je obchodní společností První novinová společnost a.s., IČO: 457 95 533, se sídlem Praha 9 – Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze – oddíl B, vložka 1660 (dále jen „prodávající“), která je provozovatelem internetového obchodu provozovaném na doméně http://eshop.pns.cz (dále jen „VOP“).

 

I. Obecná ustanovení

Webové rozhraní http://eshop.pns.cz je určeno výhradně pro registrované obchodní partnery, prodávajícího - podnikatele. Internetový obchod provozovaný na doméně http://eshop.pns.cz není určen k prodeji zboží veřejnosti – spotřebitelům ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Kupujícím ve smyslu těchto VOP je podnikatel, který samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

Kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Právní skutečnosti a právní vztahy těmito VOP nebo Reklamačním řádem neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Tyto VOP jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu http://eshop.pns.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Kupní smlouva mezi kupujícím  a prodávajícím je uzavřena v okamžiku, kdy kupující přijme návrh k uzavření smlouvy uveřejněné na http://eshop.pns.cz tím, že požadované plnění (zboží) vloží do košíku, potvrdí objednávku a kupující obdrží na jím zvolený registrovaný email potvrzení o přijetí objednávky včetně její rekapitulace. Podrobný návod, jak nakupovat v internetovém obchodě http://eshop.pns.cz, je zveřejněn zde.

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obsahem VOP, jehož nedílnou součástí je Reklamační řád, a že s nimi v tomto znění a bez výhrad souhlasí.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám. Kupujícímu je zaslána v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové zprávy, je tedy kupujícímu umožněna její archivace a reprodukce.

Tyto VOP jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu http://eshop.pns.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 

II. Předmět plnění

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě (zboží) v ujednaném množství či hmotnosti, jakosti a provedení uvedené v objednávce a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní. Součástí dodávky je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy musí zboží jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek nebo předloha, rozhoduje kupní smlouvy. Určí-li kupní smlouva a vzorek jakost nebo provedení rozdílně, nikoli rozporně, musí věc odpovídat smlouvě i vzorku nebo předloze.

Není-li ujednáno, jak má být zboží zabaleno, zabalí prodávající zboží podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající zboží pro přepravu.

Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za toto kupní cenu dle cenových podmínek zveřejněných v návrhu k uzavření smlouvy uveřejněné na http://eshop.pns.cz.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k předmětu koupě, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Dodá-li prodávající větší množství zboží, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

Kupující je povinen zajistit převzetí zboží zodpovědnou osobou. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku předání zboží prodávajícím na dohodnuté předávací místo. Kupující je povinen vždy potvrdit prodávajícímu převzetí zboží na dodacím listě a potvrzený dodací list předat následně prodávajícímu.

Kupující je povinen zboží při převzetí prohlédnout a zkontrolovat. Zjištěné vady je povinen kupující reklamovat okamžitě při převzetí zboží, a to písemně – emailem nebo telefonicky na kontaktní centrum prodávajícího.

Práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Záruční podmínky se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.

Dopravu zboží od prodávajícího do místa určení zajišťuje prodávající, pokud není dohodou určeno jinak. Cena dopravy je součástí fakturované částky, není-li dohodnuto jinak.

Pokud si po dohodě kupující zajistí dopravu sám, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího okamžikem předání zboží prvnímu dopravci.

Vratné obaly je kupující povinen buď vrátit výměnou při dodávce zboží nebo uhradit dle vystavené faktury. Zpětný výkup vratných obalů bude prováděn za ceny platné v době nákupu.

 

III. Místo plnění, přechod vlastnického práva

Při odběru předmětu koupě kupujícím je místem plnění provozovna prodávajícího.

Při rozvozu předmětu koupě prodávajícím je místem plnění dohodnuté předávací místo kupujícího.           

Při odeslání předmětu koupě prostřednictvím smluvního dopravce kupujícího je místem plnění předání dodávky uvedené v dokladech.

Kupující nabývá vlastnické právo k objednanému zboží okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží však na kupujícího přechází již jeho převzetím.

 

IV. Cena plnění a fakturace

Ceny zboží jakož i platební podmínky za odebrané zboží jsou nastaveny individuálně dle uzavřené smlouvy a/nebo se řídí uzavřenou Rámcovou kupní smlouvou o dodávkách zboží (pokud je uzavřena).                   

Ceny zveřejněné na http://eshop.pns.cz jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku.

V případě, že cena objednaného zboží je nižší než 950,- Kč bez DPH, činí dopravné 49,- Kč bez DPH a kupující je povinen jej zaplatit prodávajícímu společně s cenou zboží na základě fakturace prodávajícího. V případě, že je cena objednaného zboží vyšší než 950,- Kč bez DPH, dopravné prodávající neúčtuje.

Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.

Podkladem pro placení za předmět koupě je faktura, kterou vystaví prodávající. V případě, že kupující neobdrží fakturu do 10. dne v měsíci za předcházející měsíc, je povinen si tuto u prodávajícího neprodleně písemně vyžádat.

Splatnost faktury je dle dohodnutých podmínek na faktuře vždy vyznačena.  Pokud kupující fakturu v termínu splatnosti neuhradí, má povinnost zaplatit prodávajícímu sjednaný úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. V případě vystavení pro-forma faktury a placení v hotovosti při odběru zboží potvrdí prodávající kupujícímu převzetí hotovosti.

 

 

V. Další ujednání

Kupující je povinen oznámit prodávajícímu veškeré změny týkající se jeho sídla, místa plnění, obchodního jména, případně další změny, které by mohly ovlivnit plnění - a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo.

Novinky

18.01.2023 | MOBIL.CZ s internetem zdarma

Nabídka SIMky s internetem zdarma

20.10.2022 | GO karty O2 zpětný bonus

PNS pro Vás připravila spolu s O2 akci zpětný bonus při prodeji uvedených dobíjecích GO karet.

23.05.2022 | Nové hračky k vodě

Bazén nafukovací 102 x 25 cm 3 komory Míč 11 cm s obličejem

21.04.2022 | Novinky v sortimentu

Kreativní set - gumičky do vlasů Kreativní set - přívěšek modrý Tužka s pryží -...

20.04.2022 | Novinky nápoje

Hell Energy Coffe Coconut 250 ml XIXO ledový černý čaj broskev 250 ml SEMTEX street water Recover 0,75 l Rajec...